# 11:17
تـو برای مـن مثلِ همین روزه ی رمضـان ؛

دیروز واجـب بودیُ امروز حـرام!

 

 

عیدتون مُبــــارک :)

 

nahid #
# 21:36

عشق ئه که کارِ پسرات به دشتِ جنون میکشه[ .]

 

  

کاویانی میگه صحنه ـهای افتخار و داریم میبینیم،باباما که همش صحنهـ آهسته دیدیم!!!

nahid #
# 16:13
خودکارِ خسته روی میز

کاغذِ مچاله گوشه ی اتاق

شواهد می گوید امروز هم

یکبارِ دیگر

استعفا دادم ــَت....

 

nahid #
# 18:54
 

روزه ی 

ترک مرا گرفته ای.

افطارکن!

رمضان هم می داند

ماه مبــــارک من

فقط توئی....

nahid #
# 17:32
 

 

 حالمـ این روزا حال خوبی نیستـ

مثلـ حال عقابـــــــــــ بی پرواز

شکل حال ژکوند بی لبـــــــــــخند

مثلـ احوال تار بـــــــــــــــی شهناز

حالمـ این روزا حال خوبی نیستـ

قلوه سنگی تو کفشـ دنیـــــــــــاس

منـ به روزای شــــــــــــــآد مشکوکــم

شکـــــــــــ دآرم ختمـ ماجرا اینجـــــــــآس

 

منـ برگشتـــــــــم

 

nahid #
# 7:56
اینجا ایران است
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻳﮑﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺁﺭﺯﻭی مردم اش ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﺭﻳﮕﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﺸﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺵ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻗﺶ ﺗﺎﮐﺴﻲ ﺩﺍﺭﺩ !
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺵ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ !
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻫﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺷﻬﺮﻱ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻴﮑﺎﻥ 56 ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ : ﺑﻲ ﺩﻳﻨﻲ -7ﺣﺮﻓﻲ - ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ : ﺳﮑﻮﻻﺭﻱ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﻟﻊ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ .
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻲ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﻭ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ ،
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ! ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻴﻢ .
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻲ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺯﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺍﺗﻮﺑﺎﻧﺶ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣُﺮﺩﻡ...
بله...
اینجا ایران است...!
 
nahid #
# 16:12

هر آشنایی تازه اندوهی تازه است ؛

مگذارید که نام شما را بدانند 
و به نام بخوانندتان
هر سلام ، 
سرآغاز دردناک یک خداحافظی ست 

" نادر ابراهیمی " 

 

 به آدمها آنقدر نزدیک نشوید که دیگر شما را نبینند ! 

از آنهایی که بیشتر دوست میدارید ، بیشتر دوری کنید ! آدمها از دور دیدنی ترند ... :|

 

゜*うさぎ*゜ のデコメ絵文字 یلداتون مبارکــــــــ :)  

تو که نیستی یلدا بلندترین شب سال نیست....اوج دلتنگیست :(

 
nahid #
تو که نباشی باران مثلِ شرشر دوش حمام است
# 15:45

مگر باران مثلِ این نیست که دوشِ حمام را از آسمانگرفته باشند بر کلِ شهر؟

 

اگر این است پس چرا من کز کرده ام زیرِ پتوی پشمِ شیشه ی گلبافتم و صدای باران هی حالم را بدتر میکند؟

چرا غصه میخورم از این که نمیتوانم وقتی تو را از دور  زیرِ باران میبینم بپرم بغلت، پاهایم را را جمع کنم و تو مرا در هوا بچرخانی؟

چرا نمیتوانیم زیرِ چترِ قرمز رنگمان، در یکی از کوچه های تاریکِ شهر همدیگر را ببوسیم؟

چرا نمیتوانیم مثلِ فیلم ها باشیم؟ ،مثلِ آن ورِ آبی ها...مثلِ عاشق ها...

 

 

بهترین نیستم ولی اونقد پر رو هستم که بهترینا رو بخوام..... :| :|

خودم که دقت میکنم می بینم تازگیا خیلی چرند مینویسم ولی شما دقت نکنـــین:|

 

nahid #
به سلامتیه گوگوش....
# 9:16
مــــآ بهـ همـ نمیـ رسیمـ                     

                               مثهـ خورشیدیمو مـــــــاه

                                                              تنـ تو خـــآکـــــــ بهشــتـ

                                                                                             تنـ منـ پرهـ گنـــــــــآه اولین برف امســـالم اومد.....,ولی اونکه باید نیومد

بگذرم گر از سر پیمان        می کشد این غم دگر بارم           می نشینم شایداو آید        عاقبت روزی به دیدارم :)
"از زندگیـ کردن برای دیگرانـ دس بردار"

 جمله ای که قراره یه روز بهش عمل کنم..ولی فعلن در مقابلش سوت میزنم 

nahid #
عادت میکنی ...
# 15:7

آدمها به همه چیز عادت میکنند ؛

 به تنهایی ، به نبودن ها ... به اینکه فقط و فقط با خودشان حرف بزنند و با خودشان بخندند و گریه کنند . 

اینکه خودشان را بغل کنند و دلداری دهند ..! 

وقتی تنها میشوی اولش احساس غربت میکنی و ممکن است حتی بغض کنی و دلت بخواهد تمام ظرف و ظروف دم دستت را با خشونتِ هرچه تمام تر به اینطرف و آنطرف پرتاپ کنی و بشکنی ! 

با همه قهر میکنی و با خودت هم ... اما کمی که بگذرد ، آرامتر که شدی میفهمی در این جهان ِ پهناور , تنها یکنفر برایت می ماند و هیچوقت رها یت نمیکند و آن هم خودت هستی ! 

کم کم یاد میگیری که چطور با خودت حرف بزنی و چطور دست نوازش به سر و صورتت بکشی تا آرام شوی !تنهایی اولش سخت است اما بعد عادت میکنی . آدمها به همه چیز عادت میکنند حتی به مرگ ... گاهی آنقدر انتظار ِ فردی را میکشی و آرزویش میکنی که غرق میشوی در نبودنش و تنهایی ات . 

و اینطور میشود که حتی وقتی او می آید و لحظه ای میرسد که دیگر باید خوشحال باشی و دست از تنهایی بکشی ، تو هنوز غرق در آرزویش هستی و نمیتوانی بودنش را بپذیری

تو غرق شده ای . در او ، در نبودنش ، در خودت ... نبودنش را باور کرده ای و با خیالش زندگی ... تا زمانی که لمسش نکنی و ناباورانه دستت را بر صورتش نکشی , نمیتوانی باور کنی که دیگر تمام شد نبودنش . تا زمانی که محکم در آغوش نگیری اش ، انتظار هنوز همان انتظار است ؛ همانقدر زجر آور و تلخ ...

nahid #
من از خودم سیرمـــــــ
# 18:25
 من آسمـــان پر از ابـــرهای دلگیرمـــ

اگر تو دلـــخوری از من، من از خودم سیرمـــ

 

من آن طبیـــب زار و بیمارمـــ

که هر چه زهـــر به خود می دهمـــ نمی میرمـــ

 

مـــن و تو، آتش و اشکیمـــ در دل یک شمع

به سرنوشـــت تو وابسته است تقدیرمـــ

 

به دامـــ زلف بلـــندت دچار و سرگرممـــ

مرا جدا مکن از حلقه های زنجیرمـــ

  

درخت سوختـــه ای در کنار رودمـــ من

اگر تو دلـــخوری از من، من از خودمـــ سیرمـــ

 

 

 

. . . فـــ ـــآضـــ ـــل نـــ ـــظـــ ـــری . . .

 

 

 


دلم برای تمام دخترانگی هایم که به هدر رفت می سوزد...
دلم برای پاهایی که هیچ وقت پاشنه بلند نپوشیدند می سوزد...برای دامن هایی که هیچ وقت نپوشیدم...رُژ لب هایی که نزدم...پیرهن های دِکُلته ای که به تن نکردم...موهایی که هیچ وقت آرایش نشدند...ناخن هایی که رنگ لاک به خود ندیدند...اخلاقی که هیچ وقت عشوه نداشت...حرف هایی که با ناز ادا نشد...حوصله ای که هیچ وقت نبود...
دلم برای تک تک شان می سوزد...
دلم برای خودم می سوزد که بلد نیستم با کفش های پاشنه بلند راه بروم...دلم برای خودم می سوزد که لباس های تنگ اذیتم می کنند...که قبل از بیرون رفتن،پنج دقیقه وقت هم برای حاضر شدن ام کافی است...دلم برای خودم می سوزد که هیچ وقت بلد نبودم برقصم...
آخ دلم...سوختن بس است...برو آلستار هایت را بپوش...سویی شرت گرم و گشاد ات را بردار...پسر درونت را بیدار کن...چاله های آبِ پس از باران،منتظر توست!

nahid #
# 20:48

بعضیـــآمـ هستنـ کهـ دارنـ تـ و  کــــفـ مآ دوشـ میگیرنـ ........ :)

بهـ بعضیــــآم بآس گفتـ :

بعضیـ چیــ زا گفتنـ نَــــدارهـــ اَمّــــآ {فَهــــــمیـــــدَنـــ}  کهـ دآرهــ :)

بَعضـــــیـ چیــ زآ رو  نَگفتهـ  {بِفهمــــــــ }

لطفا:)

nahid #
حیوانـ صفتـ
# 14:57
 عده ایــ...
عـده ایـ را خر میـ کننـد تآ کاریـ را انجآم دهنـد
 
و عـِده ای راشیر.. !!
 
مواظب باشیـد" حیوان صفَت " نشویـد .... !!
 
بآزنـده بآزنـده است ...
 

چـه درنــده چه چــرنده...:)

 

 

 

nahid #
لعنت بهـ من
# 20:24

لـــعنت بهـ مـــــــن چه ســـآده دل سپردمـــ

لـــعنت بهـ مـــــــن اگه واسشـ میــــــــمردم

دستـ منو گرفتــــــ و بعد ولـــــم کـــــــــــــــرد

لــــعنت به اون کســــــی که عاشقــــــم کرد


 

nahid #
خدایا
# 16:14

 


وقــتـ داشتیـ تقدیر مارو درسـتـ کن

قسمتـ آسفالتش درستـ افتاده رو دهن ما...


nahid #

هدایــت بـه بــآلآ

هدایــت بـه بــآلآ

 
Get a Glitter Calendar Click Here

Cake


دريافت کد :: صداياب