به آتیش بکش

   .

   .

   .

   .

   قلب مردی رو که،

   کنار کسی جز تو خوشبخت نیست . . .


. nahid
. 12:43
شرمنده مامث شماخوشتـ ـیپ نیستـیـم :)
 

 اینـ َـم عکس خودَم،البته من تو تاکسی ـَم . . . 

                                           دارم براتون دست تکون میـــدَم . . .

 


. nahid
. 21:11
بيچاره من !

 

که محکوم به فراموش کردن ـَت هستم،

گویا دیگر حق نوشتن از تو را هم ندارم . . .

بيچاره من !

كه اين ـهمه ميان دفترم

قدم ميزنم و هيچ تويى نميبينم !

بيچاره من !

و اين قلم و اين جوهر

كه هرسه رو به پايانيم و

هنوز ، تو نيستى ...

 

بيچاره من !

با اين تويى كه دارم ... !


. nahid
. 15:1
فاجعه زندگی تو . . .

آدم ها می آیند ، زندگی میکنند ، میمیرند و میروند ...

اما فاجعه ی زندگی تو از لحظه ای آغاز میشود ،

که آدمی میرود بی آنکه بمیرد ...

میرود و نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود ،

که تو میمیری ، با آنکه زنده ای ...


. nahid
. 18:10

مرگ، این نیست که بذارن ـِت توو قبر و خاک ـِت کنن

روزایی هست که از درون خالی میشی

نه کسی، نه احساسی، نه چیزی

بدترین نوعِ مُردن، مرُدن از درون ئه

 


. nahid
. 18:7
هنوز نیســــــــتی....

این هَمه نا تــــو .....


. nahid
. 19:15

من، خیلی وقت است تمام شده ـَم

این من، ته مانده ی تو ـست

دوست نداشته ی تو

ماتَرَکِ تو . . . 


. nahid
. 19:10
تـو برای مـن مثلِ همین روزه ی رمضـان ؛

دیروز واجـب بودیُ امروز حـرام!

 

 

عیدتون مُبــــارک :)

 


. nahid
. 11:17

عشق ئه که کارِ پسرات به دشتِ جنون میکشه[ .]

 

  

کاویانی میگه صحنه ـهای افتخار و داریم میبینیم،باباما که همش صحنهـ آهسته دیدیم!!!


. nahid
. 21:36
خودکارِ خسته روی میز

کاغذِ مچاله گوشه ی اتاق

شواهد می گوید امروز هم

یکبارِ دیگر

استعفا دادم ــَت....

 


. nahid
. 16:13
 

روزه ی 

ترک مرا گرفته ای.

افطارکن!

رمضان هم می داند

ماه مبــــارک من

فقط توئی....


. nahid
. 18:54
 

 

 حالمـ این روزا حال خوبی نیستـ

مثلـ حال عقابـــــــــــ بی پرواز

شکل حال ژکوند بی لبـــــــــــخند

مثلـ احوال تار بـــــــــــــــی شهناز

حالمـ این روزا حال خوبی نیستـ

قلوه سنگی تو کفشـ دنیـــــــــــاس

منـ به روزای شــــــــــــــآد مشکوکــم

شکـــــــــــ دآرم ختمـ ماجرا اینجـــــــــآس

 

منـ برگشتـــــــــم

 


. nahid
. 17:32
اینجا ایران است
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻤﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻳﮑﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺁﺭﺯﻭی مردم اش ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﮏ ﺭﻳﮕﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﺸﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺵ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻗﺶ ﺗﺎﮐﺴﻲ ﺩﺍﺭﺩ !
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺵ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﺣﺮﻑ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ !
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻫﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺷﻬﺮﻱ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻴﮑﺎﻥ 56 ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ : ﺑﻲ ﺩﻳﻨﻲ -7ﺣﺮﻓﻲ - ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ : ﺳﮑﻮﻻﺭﻱ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﻟﻊ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ .
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻲ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﻭ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ ،
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ! ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻴﻢ .
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻲ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺯﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺍﺗﻮﺑﺎﻧﺶ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ !
ﮐﺸﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣُﺮﺩﻡ...
بله...
اینجا ایران است...!
 

. nahid
. 7:56

هر آشنایی تازه اندوهی تازه است ؛

مگذارید که نام شما را بدانند 
و به نام بخوانندتان
هر سلام ، 
سرآغاز دردناک یک خداحافظی ست 

" نادر ابراهیمی " 

 

 به آدمها آنقدر نزدیک نشوید که دیگر شما را نبینند ! 

از آنهایی که بیشتر دوست میدارید ، بیشتر دوری کنید ! آدمها از دور دیدنی ترند ... :|

 

゜*うさぎ*゜ のデコメ絵文字 یلداتون مبارکــــــــ :)  

تو که نیستی یلدا بلندترین شب سال نیست....اوج دلتنگیست :(

 

. nahid
. 16:12
تو که نباشی باران مثلِ شرشر دوش حمام است

مگر باران مثلِ این نیست که دوشِ حمام را از آسمانگرفته باشند بر کلِ شهر؟

 

اگر این است پس چرا من کز کرده ام زیرِ پتوی پشمِ شیشه ی گلبافتم و صدای باران هی حالم را بدتر میکند؟

چرا غصه میخورم از این که نمیتوانم وقتی تو را از دور  زیرِ باران میبینم بپرم بغلت، پاهایم را را جمع کنم و تو مرا در هوا بچرخانی؟

چرا نمیتوانیم زیرِ چترِ قرمز رنگمان، در یکی از کوچه های تاریکِ شهر همدیگر را ببوسیم؟

چرا نمیتوانیم مثلِ فیلم ها باشیم؟ ،مثلِ آن ورِ آبی ها...مثلِ عاشق ها...

 

 

بهترین نیستم ولی اونقد پر رو هستم که بهترینا رو بخوام..... :| :|

خودم که دقت میکنم می بینم تازگیا خیلی چرند مینویسم ولی شما دقت نکنـــین:|

 


. nahid
. 15:45
سِفید کَمــــــــــــــــــــــــــرَنگ
...............کَمرَنگـ فَقَـــــط سِفیــــدِشـ خُوبهـ...............
...
ABOUT


منـ فکر می‌کنمـ

موجوداتـ دو دسته‌اند: جان‌دار و غیرهـ

جان‌داران دو دسته‌اند: آدمـ و غیرهـ

آدم‌ها همـ دو دسته‌اند: منـ و غیرهـ.

منـ
هیــــــــــــچ‌ کدامـ از اینـ دسته‌ ها را
نمی‌شناسمـ، بهـ جز
« منــــــــــــــ »
که اینـ یکی را اصلا نمی‌شناسمـ؛
شاید «منـ » جان‌داری... آدمی... غیره‌ای... چیزی باشمـ... ....
...
CAT...S
...
TAGS
...
LINKS
شخصــــی
گـــاه ، تنهایی
تنهایی رو برای با توبودنـــ دوسش دارمـ
منطقه ممنوعه
سکوت تلخ .
زندگي تنها باعشق.....
secret
دختری از جنس بارون
قاب شيشه اي
دنیای این روزای من
kiana
فقط دخمل خوشگلا
دلشکسته
دستمو ول نکن...
کوچه پس کوچه های دل
خداحافظ
هرگز تسلیم نشو
The strong love of God
لبخندهای بهاری
عاشقانه های مسیحا
پسر تنها
زندگی باید کرد...
لـحظه های واقـــــعـــی
پسر آریایی
مطالب طنز و سرگرمی
دل نوشته های یک پسر
مادرم خواب دید....!!!!
♥ ♥ صحیح ♥ ♥ ♥ غلط ♥ ♥
تنهادرمه
عاشقانه
سرزمین کوروش
نــبض دلتنگـی
تنهایم قشنگه
دلشکسته
شبگرد تنها
فانتزے ۂآی یہ پسر بـــ ــد
دل نوشت
بـــــــهونه های زندگیم.
نگودوسم داری چون میدونم دروغه
يواشكي عاشقت شدم
دلم بودنتو میخواد...
☺lovely life☺
بیاتوبخند
شاهزاده
نوراساروی
فریــــ ـــاد زیر آب
love ♥ two
❤♡❀ܔܜܔN@ZANiiiiN ܔܜܔ❀♡❤
لمس تنهایی
هـــفــــتــــ شهــــرعشـــــــقــــ---♥
اتاق تاریک....
ادامس خسته...
parisajoon
آبـــ خُــنَـکـــ
درد ودل سه دختر
A E
قلب شکسته
رویای خیس
یک فنجان درد و دل
تنها عشقم
منم مثه تو
مطالب خواندنی
شکلات تلخ
▂▃▅▇ϟ ـپسَرـتآـرـیڪْے ϟ▇▅▃▂
༺‿༻✿دختری با عینک صورتی✿༺‿༻
I LOVE YOU
کوچه تنهایی من
عشق
✘ஜ CLѺֆ乇d L❤v乇 ஜ✘
بهترین وبلاگ دنیا(اسکل آباد)
♥ دنــــــیــــــاے دروغـــــیــــــن ♥..
جـــز تـ ـ ـ ـو تمــوم دنیــآ پـــــر
عشق گمشده
درد دل
خسته از دنیا.
مغز تعطیل
اشکان و آبجی مریمش...در هم برهم
دختر جهنمی
˙·•●♦♥ شـــاهــیــن جــــــوگیر ♥♦●•·˙
。 oامـوزشـ قـآلـبـسـآزے کـیـتے جونـ o 。
Alone-boy
تنها
**just for you**
***LOVE***
esf-Music
سوگندی که هرگز نخواهم شکست...
❤ ❤ ملوسک...❤ ❤
LOVE IS A BIG LIE
دلشکسته وبازیچه
√ بیا تو خجالت نکش √
پسر خاص
ای کاش هنوز.........
نیل پر
الهه ی شب
"دلــــتنـــگی های تـیــبــــــــــا"
✓בر בنیــــــاے مـטּ✓
**خسته ام از....!!!!!!!!آره.**
پایتخت خنده بروبچ
( برباد رفته)
@@@@پسری با وب خاص!@@@@
پسری با جوراب های پاره
پاتوق ما...نفس های آخر
:::... ته نشين های دل دخترک آتيشی ...:::
فقط بخاطر عشقم
بانوی رویاهای من
بزرگترین وب سایت سرگرمی در ایران
فاصله ها
مسافر
♥همه چیز♥
طنین باران
✾ صـرفا بـراے بازشـבن نیشـهـایتـانـ✾
یه دُפֿــتَــر عَصَـبــــ مَصَبـــے
☂☂☂ஜ♔سلطان عشق♔ஜ☂☂☂
دُخدَرکُنکوری
روزهای ابری
alone for me
√گــ ــالری دخــتـ ــربی حــ ـــوصـــله√
-♀ دخـــ♡ـــتـــ♡ـــرانــــ♡ـــه ♀-
ιαßу ღ Ξѕнq
عاشق سرگردان
aminsg1993
ღღღ just to be happy ღღღ
♥عاشـــــــــ♥ــــــــقانه ها♥
سکوت آخر
✿ فرشته کوچولو ✿
اِیــستگـــآهِ عآشِقـــآטּ
...نفس های آخر
...هرشب تنهایی
رهایی در آغوش عشق
به سوی خدا
داروک
رفیق بی احساس خودم
๑۩۞۩๑ love..............me ๑۩۞۩๑
آینه دل
تکه های قلب شکسته ام
عشق
غمـــــــــــ را ولـــــــــــش
zabihi021
ناگفته هایم با او
ღ♥ღ only happy ღ♥ღ
دیوونه عاشقتم
Dragon
♥ عشق دلیل زندگانی ♥
NO TITLE...
ترنــــــــ♪♪ـــــــــــــم کهـــــ❀ـــــکشان
عاشقانه هاي واقعي دنياي عشق
دلشکسته
پادشاه و ملکه
㋡ قلقلکای جورواجور ㋡
√گآلِرے يه دخــتـر تــو امپاس شـديـد√
گناهم عاشقی بود
✗ALONE✗
˙·▪●عصرخنده●▪·˙
♥√♥ دوشــیــزﮧاے از دلـ بـهـآر ♥√♥
★❤ .کــــــــــــــافــــه مــتروکـــ.❤★
...***_ حرف های ناگفته _***...
یگانه عشق
کلبه دوستانه
بی سرو سامان-بزرگترین وبلاگ طنز
کافه تنهایی
کلبه عاشقانه ی دوتاییمون
*کلبه ی تنهایی من*
محض خنده
دلی که حرفه ای شکست
alone-boy
هوای دلتنگی
parshekaste
...
OTHER

هدایــت بـه بــآلآ

 
Get a Glitter Calendar Click Here

Cake